Przed wizytą w Kancelarii

Proszę, aby wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron były dostarczone wcześniej do Kancelarii, tj. przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Uprzednia szczegółowa analiza umożliwi bezpieczne, prawidłowe oraz sprawne przeprowadzenie czynności. Do czynności wszelkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale. Dokładność oraz rzetelność w postępowaniu gwarantuje, że nasze usługi będą spełniać Państwa oczekiwania.

W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt. Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania związane z zakresem świadczonych przez Kancelarię usług.

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Rodzaje czynności notarialnych

Zgodnie z art 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, notariusz:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. sporządza poświadczenia;
 5. doręcza oświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne powinny być sporządzone w sposób zrozumiały i przejrzysty, a Notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron umowy oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Tajemnica czynności notarialnych

W świetle ustawy Prawo o notariacie, Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu Notariusza.

Wyłączenie obowiązku zachowania tajemnicy ustaje jedynie w sytuacji, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem. Jednakże również w takim przypadku, może się uchylić od ujawnienia informacji stanowiących tajemnice notarialną, w sytuacji gdyby ich ujawnienie zagrażałoby dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy Notariusza może zwolnić Minister Sprawiedliwości.

Spod obowiązku zachowania w tajemnicy przez Notariusza wyłączone są informacje, które ma obowiązek przekazać, na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Tajemnicą notarialną objęte są również informacje pisemne i inne dokumenty. Co za tym idzie – wydawane są one jedynie osobom, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne oraz, o ile wynika to z treści stosunku prawnego, stronie której czynność notarialna dotyczy.

Notariusz w przypadkach prawem przewidzianych przesyła sądom i innym organom państwowym (np. Spółdzielniom, Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Skarbowemu itp.) informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów.

Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.